1401-04-07

برگذاری جلسه رسمی بین نماینده رسمی کمپانی AQUA و شرکت اکسیر تجارت

برگذاری جلسه رسمی با نماینده کمپانی AQUA ایتالیا در شرکت اکسیر تجارت با حضور مدیریت عامل جناب مهندس نوربخش در تاریخ 1401/04/01